Partneři projektu

 

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity  

 

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. 

 

Ekonomicko-správní fakulta byla založena roku 1990 jako první polistopadová fakulta Masarykovy univerzity  a zahájila výuku v září 1991. Během své existence se vyvinula do podoby stabilizované instituce poskytujích v současné době ekonomické vzdělání téměř čtyřem tisícům studentů v bakalářském,  magisterském a doktorském studiu. Za osmnáct let existence fakulty opustilo její brány přes pět tisíc absolventů. Hlavním posláním Ekonomicko-správní fakulty je rozvíjení výuky a výzkumu v oboru ekonomických věd.

 

Ekonomicko-správní fakulta  MU má 7 kateder a 5 speciálních pracovišť,

která jsou  organizačně  začleněna    do  organizační  struktury Ekonomicko-správní fakulty.  Výzkumná práce na ESF je soustředěna do různých oblastí ekonomie, hospodářské politiky, veřejné ekonomie, podnikového hospodářství a financí. Fakulta se snaží vytvářet optimální podmínky pro zkoumání zásadních otázek ve všech zmiňovaných oblastech. Za tímto účelem jsou přímo na fakultě organizovány vědecké konference, odborné semináře a workshopy, je podporována zahraniční spolupráce, vědeckým pracovníkům je poskytování kvalitní informační servis v podobě vybavené knihovny včetně přístupů k elektronickým informačním zdrojům.

 

 

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., byl založen v roce 1919 jako Státní ústav hydrologický. Má za sebou dlouholetou tradici odborně erudované instituce v oblasti vodního hospodářství. Je tvořen osmi výzkumnými odbory, z nichž dva představují pobočky v Brně a Ostravě. V současné době jsou výzkumné aktivity ústavu zaměřeny především na výzkum stavu vod, způsobu jejich užívání, stavu a změn ve vodních ekosystémech, jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, protipovodňovou prevenci a odbornou podporu ochrany vod, hospodaření s odpady a obaly.

 

Brněnské pracoviště zajišťuje koncepční a metodické řešení širokého spektra odborných problematik z oblasti ochrany vod a vodních ekosystémů v rámci jednotlivých projektů na regionální úrovni (povodí Moravy) i na národní úrovni. V řadě z uvedených problematik zastupují pracovníci brněnské pobočky Českou republiku v mezinárodních projektech a komisích.

 

Aktivity pobočky jsou zaměřeny na výzkum metod hodnocení stavu povrchových vod a vodních ekosystémů, výzkum vazeb mezi vodou a krajinou, s důrazem na povodňovou problematiku, včetně ochrany území před škodlivými účinky povodní. Pracovníci pobočky se dále zabývají zpracováváním koncepcí ochrany vod a vodních zdrojů, řešení problematiky vodohospodářského plánování, vodohospodářských bilancí a ochrany povrchových a podzemních vod z hlediska udržitelnosti jejich užívání.

 

Více o VÚV T.G.M., v.v.i. můžete nalézt na http://www.vuv.cz.

 

 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

 

Vysoké učení technické v Brně, bylo založeno dne 19. září 1899 rakouský císař František Josef I. jako Česká vysoká škola technická v Brně. Fakticky však existovala již od roku 1850 jako technické učiliště v Brně. Univezita byla první českou vysokou školou na Moravě. Začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a po více než 110 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a Ústavu soudního inženýrství v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké. Dne 16. dubna 1956 bylo, po letech útlumu v průběhu druhé světové války a na přelomu 40. a 50. let, rozhodnuto o obnovení vysoké školy technické v Brně pod novým názvem – Vysoké učení technické v Brně. Jeho základem se stala Vysoká škola stavitelství. VUT v Brně nabízí studentům studium na 8 fakultách a 2 vysokoškolských ústavech.

 

Fakulta stavební VUT v Brně je v současnosti největší fakultou VUT v Brně s nejvyšším počtem studentů. Jedná se o moderní vysokoškolskou vzdělávací instituci, která usiluje o inovaci počtu studijních oborů, skladby a obsahu předmětů. Studenti tak získávají nejnovější teoretické i praktické poznatky, které mohou aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na vysílání studentů do zahraničí, zejména do evropských zemí. Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Fakulta stavební nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání a významně se podílí na vědecko-výzkumné činnosti.