Materiály ke stažení

Sborníky ke stažení

Zde si můžete stáhnout sborníky z proběhlých akcí - z konference Protipovodňová ochrana 2013 a z workshopů a seminářů konaných na téma "role neziskových organizací při řešení živelních pohrom".

Protipovodňová ochrana 2013

Dobrovolnictví a NNO při řešení následků povodní v ČR


Seminář

Kulturní památky a povodně

Prezentace ze semináře, který se uskutečnil dne 26. února 2014 na brněnské pobočce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka:

 


KONFERENCE

 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 2014

 

Akce se uskutečnila 26. března 2014, v Hotelu International, Brno. Konference byla věnována protipovodňové ochraně v jednotlivých povodích, praktickým zkušenostem z povodní 2013 a povodní na vybraných vodních dílech.

Program konference:

 • Historické povodně v českých zemích na základě dokumentárních pramenů - Brázdil, R. (Masarykova univerzita)
 • Přístroje pro operativní měření průtoků na vodních tocích - Žalio, R. (ČHMÚ)
 • Poruchy malých vodních děl - Žatecký, S. (VD TBD a.s.)
 • Povodí Vltavy, činnost vodohospodářského dispečinku - Březina, K. (Povodí Vltavy, s. p.)
 • Zkušenosti z povodní v červnu roku 2013 - Berit, T. (Povodí Vltavy, s. p.)
 • Realizovaná PPO v povodí Vltavy - Šimůnek, J., Hrazdira, O. (Povodí Vltavy, s. p.)
 • Praktické zkušenosti vodohospodářského dispečinku Povodí Labe z povodně 6/2013 - Petr, J., Kremsa, J., Kacálek, T. (Povodí Labe, s.p.)
 • Koncepce ochrany města Jablonce nad Nisou převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno - Švancara, J. (Pöyry Environment, a.s.)
 • Realizovaná PPO Bratislava - Šoltész, A. (STU Bratislava)
 • Vliv vodohospodářské soustavy v povodí Odry na průběh povodní - Jaroš, L., Březina, P. (Povodí Odry, s. p.)
 • 100 let přehrady Pařížov nejen z pohledu protipovodňové ochrany dříve a dnes - Horský, M. (ČVUT Praha)
 • PPO na drobných vodních tocích (Vojtovický potok v Rychlebských horách na Jesenicku, VT Čeladenka v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku, „Antošovický poldr“) - Mlčoušek, J. (Lesy ČR, s. p.)
 • Přírodě blízká PPO řeky Bečvy mezi Ústím a Choryní - Moščaková, M. (Pöyry Environment, a.s.)
 • Přírodě blízká PPO na Svratce od Holasic po VD Nové Mlýny - Moščaková, M. (Pöyry Environment, a.s.)

 

Sborník konference PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 2014 ke stažení zde.

 


KONFERENCE

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 2013

Akce se uskutečnila 4. listopadu 2013, v Hotelu Continental, Brno. Konference byla rozdělena do dvou bloků. V rámci prvního z nich vystoupili odborníci zabývající se plánováním a návrhy protipovodňových opatření. Odpoledení blok konference byl věnován povodním, které zasáhly velkou část ČR v červnu roku 2013.

Následující odkazy obsahují jednotlivé příspěvky diskutované na konferenci.

 


Seminář

Využití nástrojů GIS v povodňové problematice

Prezentace ze semináře, který se uskutečnil dne 14. června 2013 na brněnské pobočce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka:

 • Kriticke-body_JanaOslejskova.pdf - prezentace Mgr. Jany Ošlejškové (VÚV TGM, v.v.i.): Povodně z přívalových srážek - metoda kritických bodů z pohledu GIS
 • Automatizace-povodnove-riziko_Chlubna-Konvit.pdf - prezentace Ing. Libora Chlubny a Mgr. Igora Konvita (VÚV TGM, v.v.i.): Automatizace postupu vyjádření povodňového rizika v prostředí GIS
 • Referencni-podklad_KarelStanek.pdf - prezentace Mgr. Karla Staňka Ph.D. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta): Kartografická generalizace referenčního podkladu pro výstupy mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik

 


Workshop

Financování krizových situací (na příkladu povodní)

Workshop Financování krizových situací (na příkladu povodní) se uskutečnil 3. 5. 2012 na ESF MU. Na workshopu vystoupil Ing. Radomír Kop, ředitel Odboru bezpečnosti a krizového řízení a bezpečnostní ředitel Ministerstva financí ČR, který se zabýval problematikou financování. Druhým vystupujícím byl Ing. Alexander Minář, ze stejného odboru, zabývající se kritickou infrastrukturou.

 


Workshop

Připravenost na krizové situace se zaměřením na povodně

Prezentace z workshopu, který se uskutečnil dne 16. dubna 2012 na FSS MU

 


Seminář

Hodnocení morfologie vodních toků - jeden z parametrů posuzování účinnosti revitalizačních a protipovodňových opatření

Prezentace ze semináře, který se uskutečnil dne 13. dubna 2012 na brněnské pobočce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka:

 • Hodnoceni_hydromorfologie_Sindlar.pdf - prezentace firmy Šindlar s.r.o.: Metodika vyhodnocení aktuálního stavu hydromorfologie vodních toků
 • Metoda_EcoRivHab_Milada-Matouskova.pdf - prezentace RNDr. Milady Matouškové, Ph.D. (Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta): Metoda EcoRivHab a zkušenosti s některými zahraničními metodikami (LAWA, Rapid Bioassessment Protocol)
 • Zkusenosti_hodnoceni_morfologie_Helena-Kralova.pdf - prezentace doc. Ing. Heleny Králové, CSc. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Stavební): Zkušenosti s hodnocením hydromorfologického stavu vodních toků z pohledu uživatelů
 • Materialy_doc-Langhammer.zip - materiály poskytnuté doc. RNDr. Jakubem Langhammerem, Ph.D., který se nemohl semináře z pracovních důvodů zúčastnit.

 


Seminář

Historie povodní na jižní Moravě a povodňové škody

Prezentece ze semináře, který se uskutečnil dne 22. března 2012 na ESF MU

 


Seminář

Role nestátních neziskových organizací při povodních

Prezentace a fogografie ze semináře, který se uskutečnil 7. října 2011 na Ekonomicko-správní fakultě MU.

 


Seminář

Ekonomické aspekty povodní - Soudobé povodně v ČR a jejich ekonomické a finanční implikace

Prezentace a fotografie ze semináře, který se uskutečnil 6. října 2011 na Ekonomicko-správní fakultě MU.

 


Seminář

Systémové přístupy v problematice ochrany před negativními účinky povodní

Prezentace ze semináře, který se uskutečnil dne 13. září 2011 na brněnské pobočce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka: